ZASADY ODWIEDZIN

Rodzice /prawni opiekunowie/ biorą pełną odpowiedzialność za swoje dziecko w godzinach odwiedzin. Obowiązkiem odwiedzającego jest:

  • zgłoszenie faktu przybycia do dziecka wychowawcy grupy i uzyskanie jego zgody na odwiedziny,
  • określenie czasu pobytu dziecka pod opieką odwiedzającego i odnotowanie w/w faktu w zeszycie odwiedzin

W razie wcześniejszego wyjazdu dziecka z turnusu, sytuacja ta musi zostać zgłoszona wychowawcom lub dyrekcji DWDz, którzy wypiszą stosowne oświadczenie.

Osoba mająca prawo do odwiedzin lub odbioru dziecka z placówki nie będąca rodzicem /opiekunem prawnym/, musi być pełnoletnia i posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.