REGULAMIN WCZASOWICZA

Każdy uczestnik wypoczynku przebywający w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce w rozumieniu niniejszego regulaminu traktowany jest jako wczasowicz.

I PRAWA I OBOWIĄZKI WCZASOWICZA
1. Uczeń – wczasowicz ma prawo do:
1) całodobowej opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa;
2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
3) udziału w zajęciach organizowanych w domu wczasów dziecięcych;
4) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz uzależnieniami i innymi przejawami patologii społecznej;
5) życzliwego, podmiotowego traktowania, ochrony i poszanowania jego godności;
6) swobody wyrażania myśli i przekonań oraz korzystania z praktyk religijnych;
7) zapoznania się z programem zajęć realizowanych w turnusie, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
8) rozwijania zainteresowań i talentów podczas korzystania z proponowanych zajęć;
9) opieki medycznej i zapewnienia podstawowego leczenia;
10) korzystania z pomieszczeń, sprzętu i środków dydaktycznych placówki;
11) wpływania na życie placówki poprzez działalność samorządową;
12) składania próśb, skarg, wniosków i odwołań dotyczących życia wczasowego do wychowawcy grupy lub dyrekcji celem ich rozpatrzenia;
13) odwiedzin rodziców lub prawnych opiekunów.
2. Uczeń – wczasowicz ma obowiązek:
1) przestrzegania regulaminów obowiązujących w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce;
2) uczestniczenia we wszystkich formach zajęć organizowanych zgodnie z działalnością statutową placówki i podporządkowania się zaleceniom wychowawców oraz innych pracowników;
3) stosowania się do upomnień wychowawcy lub dyrektora domu wczasów dziecięcych;
4) zgłaszania wychowawcy chęci każdorazowego oddalenia się od grupy i uzyskania jego zgody;
5) dbania o zdrowie oraz bezpieczeństwo własne i innych;
6) przestrzegania zasad współżycia społecznego i tworzenia atmosfery wzajemnej życzliwości;
7) dbania o wspólne mienie, ład i porządek oraz uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych;
8) posiadania i korzystania z obuwia zamiennego w czasie pobytu w placówce;
9) dbania i odpowiedniego zabezpieczenia swoich rzeczy, w szczególności tych wartościowych;
10) bezzwłocznego zawiadamiania wychowawców, dyrekcji i innych osób dorosłych o każdym przypadku mogącym stanowić zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa przebywających w obiekcie osób i ich mienia;
11) ponoszenia odpowiedzialności materialnej za wyrządzone szkody w placówce za pośrednictwem rodziców /prawnych opiekunów/;
12) w przypadku stałych schorzeń wymagających systematycznego zażywania lekarstw – uczestnik obowiązany jest do posiadania własnych lekarstw /w tym na chorobę lokomocyjną/.
3. Uczeń – wczasowicz ma zakaz:
1) używania wulgarnych wyrazów, zwrotów i gestów;
2) stosowania przemocy fizycznej i psychicznej /w tym znęcania się nad kolegami, zastraszania i innych form agresji/;
3) samowolnego opuszczania placówki;
4) palenia tytoniu;
5) spożywania napojów zawierających alkohol lub substancje energetyzujące;
6) zażywania środków odurzających, rozprowadzania i używania narkotyków;
7) świadomego niszczenia mienia innych wczasowiczów czy placówki;
8) kradzieży i wymuszania;
9) powodowania sytuacji konfliktowych ze społecznością lokalną;
10) zapraszania obcych osób do placówki;
11) zakłócania ciszy nocnej /bezpodstawnego opuszczania pokoi, hałasowania/;
12) korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć i ciszy nocnej.

II NAGRODY I KARY
1. Wychowanek domu wczasów dziecięcych może otrzymać nagrodę za:
1) wzorową i przykładną postawę oraz kulturę osobistą,
2) osiągnięcia sportowe i artystyczne,
3) aktywny udział w proponowanych zajęciach,
4) pracę w Radzie Wczasowej,
5) współzawodnictwo w konkursach organizowanych w domu wczasów dziecięcych.
2. Uczeń – wczasowicz może zostać nagrodzony w następujący sposób:
1) wyróżnienie przez wychowawcę w obecności zespołu;
2) wyróżnienie wczasowicza w obecności całej społeczności wczasowej;
3) pisemna pochwała przesłana do szkoły macierzystej ucznia;
4) dyplom uznania;
5) nagroda rzeczowa;
6) pochwała udzielona przez dyrektora na apelu;
7) dyplom uznania dla wyróżnionej klasy.
3. Uczeń – wczasowicz może zostać ukarany, ponosząc następujące konsekwencje:
1) upomnienie przez wychowawcę lub dyrektora domu wczasów dziecięcych;
2) upomnienie wobec uczestników turnusu;
3) wykluczenie przez wychowawcę z zajęć;
4) telefoniczne lub pisemne powiadomienie rodziców /prawnych opiekunów/ oraz szkoły o niewłaściwym zachowaniu dziecka;
5) dyscyplinarne wydalenie wychowanka z wczasów;
6) za wyrządzone szkody w mieniu placówki odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice /prawni opiekunowie/.
4. Dyscyplinarne wydalenie wychowanka z domu wczasów dziecięcych może nastąpić w przypadku:
1) rażącego naruszenia obowiązków oraz regulaminów domu wczasów dziecięcych;
2) kradzieży;
3) rozprowadzania bądź używania narkotyków i innych środków odurzających;
4) palenia papierosów;
5) spożywania alkoholu;
6) niszczenia mienia domu wczasów dziecięcych i innych wczasowiczów;
7) stosowania przemocy wobec innych uczestników turnusu;
8) stosowania agresywnego zachowania;
9) znęcania się nad kolegami i ich zastraszania;
10) rażącego zakłócania wypoczynku pozostałym osobom;
11) samowolnego opuszczenia domu wczasów dziecięcych;
12) naruszania ogólnie przyjętych norm społecznych, moralnych, etycznych.

Każdy wczasowicz już w pierwszym dniu pobytu w placówce jest zapoznawany z niniejszym regulaminem oraz zobowiązany do stosowania jego zapisów w czasie pobytu w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce.