REGULAMIN BOISKA

REGULAMIN BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH W PORĄBCE

§1

Boisko ze sztuczną nawierzchnią zlokalizowane jest przy Domu Wczasów Dziecięcych
w Porąbce i zarządzane przez dyrektora placówki.

§2

Boisko wielofunkcyjne jest obiektem ogólnodostępnym. Korzystanie z niego jest nieodpłatne.

§3

Boisko przeznaczone jest do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i tenisa ziemnego.

§4

Boisko przeznaczone jest dla osób i grup uprawiających sport w formie rekreacyjnej.

§5

Boisko dla uczestników wypoczynku DWDz w Porąbce jest czynne cały rok. Dla grup
z zewnątrz boisko czynne jest od kwietnia do października. Boisko czynne jest od poniedziałku do niedzieli.

§6

 W dniach prowadzenia działalności statutowej placówki (pobytu dzieci i młodzieży w placówce) boisko jest zarezerwowane do ich dyspozycji.

§7

Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na boisku pod opieką osoby dorosłej.

§8

Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz zamiennego obuwia sportowego o płaskiej podeszwie. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi lub plastikowymi.

 §9

Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz zapewnienia porządku i dyscypliny uczestników i ponoszą odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia.

§10

Prowadzący zajęcia zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny boiska i urządzeń, z których będzie korzystał. W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest zgłosić ten fakt zarządcy obiektu.

§11

Za szkody powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boiska i znajdujących się na nim urządzeń odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice, opiekunowie. Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości usunięcia szkody.

§12

Osoby z zewnątrz korzystające z boiska są odpowiedzialni za bezpieczeństwo we własnym zakresie.

§13

Na terenie boiska obowiązuje zakaz poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym podobnym sprzęcie.

§14

Na terenie boiska i całego terenu DWDz obowiązuje zakaz:

 • palenia tytoniu,
 • spożywania napojów alkoholowych,
 • przyjmowania środków odurzających,
 • przebywania osób w stanie nietrzeźwym lub pod działaniem innych środków odurzających,
 • zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
 • zaśmiecania terenu,
 • niszczenia urządzeń, wspinania się po ich konstrukcjach i siatce ogrodzenia,
 • wprowadzania psów i innych zwierząt,
 • zachowań stwarzających zagrożenie dla innych uczestników,
 • wnoszenia materiałów i przedmiotów niebezpiecznych,
 • wnoszenia przedmiotów stwarzających zagrożenia dla osób korzystających z boiska,
 • jedzenia na terenie boiska.

§15

Zarządca oraz opiekun obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska.

§16

Zarządca boiska nie zapewnia sprzętu sportowego (piłki, rakiety tenisowe) dla osób
z zewnątrz.

§17

Korzystający i przebywający na terenie boiska zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, w szczególności poleceń pracowników DWDz dotyczących zachowania, porządku i czystości na obiekcie. Osoby niestosujące się do regulaminu i obowiązujących zasad korzystania z boiska będą zobowiązane do jego opuszczenia.

 

Telefony alarmowe:

997      –           Policja

998      –           Straż Pożarna

999      –           Pogotowie Ratunkowe

112      –           Numer alarmowy (Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe)